• 0286.2860172 - 0286.2767340
  • toanvietcompany@gmail.com

Quản lý tài nguyên nước tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Đảm bảo tiếp cận, sử dụng nước công bằng