• 0286.2860172 - 0286.2767340
  • toanvietcompany@gmail.com

NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2014/NĐ-CP NGÀY 26/06/2014 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU