• 0286.2860172 - 0286.2767340
  • toanvietcompany@gmail.com

Hải Phòng: Dùng nước mương ô nhiễm để sản xuất “nước tinh khiết”