• 0286.2860172 - 0286.2767340
  • toanvietcompany@gmail.com

Hà Giang: Mưa lũ gây thiệt hại lớn cho nhiều địa phương trong tỉnh