• 0286.2860172 - 0286.2767340
  • toanvietcompany@gmail.com

Đà Nẵng: Hồ Trung Nghĩa ô nhiễm, bốc mùi hôi thối