• 0286.2860172 - 0286.2767340
  • toanvietcompany@gmail.com

Bão số 7 gây mưa lớn, xuất hiện áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông