• 0286.2860172 - 0286.2767340
  • toanvietcompany@gmail.com

Hệ thống xử lý nước thải phân xưởng Gelatin, Công suất 500m3/ngày.đêm